Polityka prywatności

serwisu acropol.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  • Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   • a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
   • b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

 2. Administrator
  • Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest: Spedycja i Transport ACROPOL Sp. z o.o. Sp. K z/s przy ul. Chopina 23a, 62-800 Kalisz tel. 62 595 55 00

 3. Dane kontaktowe w sprawach związanych danymi osobowymi
  • W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

   Spedycja i Transport ACROPOL Sp. z o.o. Sp. K z/s przy ul. Chopina 23a, 62-800 Kalisz tel. 62 595 55 00 iod@acropol.pl

 4. Źródło pochodzenia danych osobowych
  • Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:
   • a) bezpośrednio od Ciebie - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW, np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
   • b) bezpośrednio od Ciebie - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
   • c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu realizacji zlecenia;
   • d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
   • e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
   • a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
   • b) realizacja umowy, w szczególności realizacja zlecenia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie umowy;
   • c) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
   • d) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
   • e) prowadzenie rejestru korespondencji - nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
   • f) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
   • g) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;

 6. Kategorie danych osobowych
  • W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

   Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). Jeżeli nie podasz tych danych - niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zlecenia.

   Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i zamówisz oraz odbierzesz zamówienie w naszej siedzibie płacąc gotówką – w takim przypadku otrzymasz paragon. Jeśli będziesz chciał od nas fakturę z numerem PESEL – będziesz musiał nam pozwolić na jego przetwarzanie.

   Może się zdarzyć, że Twoje dane otrzymamy od innego podmiotu w związku z wykonywaniem zawartej z nim umowy. Najczęściej takim przypadkiem będzie wskazanie Ciebie jako: adresata przesyłki lub osoby, z którą mamy dokonać uzgodnień w związku z wykonywaną umową. Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) - będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zlecenia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji handlowej/ biznesowej.

   W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz,  żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz skorzystać z przesyłki za pobraniem lub odwiedzić naszą siedzibę i dokonać płatności gotówką.

   Jeżeli łącząca nas relacja biznesowa będzie zaawansowana - być może będziemy przetwarzali Twoje Dane Służbowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe do niej, stanowisko) i Inne Dane (dane dobrowolnie udostępnione lub podane Administratorowi, np. treści wpisane w korespondencji elektronicznej).

   Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

 7. Kategorie odbiorców danych osobowych
  • Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zleceń/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:
   • a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
   • b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
   • c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku z koniecznością wyegzekwowania należności;
  • Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
   • e) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
   • f) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
   • g) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu podzlecania wykonania części usług;

 8. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane
  • Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:
   • a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - typowo 6 lat;
   • b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - typowo 10 lat;
   • c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego - do dnia uwzględnienia Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

 9. Twoje prawa
  • Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:
   • a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   • b) sprostowania swoich danych osobowych;
   • c) usunięcia swoich danych osobowych;
   • d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   • e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • f) przenoszenia swoich danych osobowych;
   • g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
   • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

  • Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – wyślij informacje dot. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych związanych z realizacją usługi newslettera. W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 3.

 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  •    Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celach technicznej statystyki. W tym zakresie nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 11. Zmiany Polityki Prywatności
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej www.acropol.pl.


Zaufali nam